Kiedy do notariusza

notWykonane zgodnie z prawem przez notariusza czynności notarialne, mają charakter dokumentu urzędowego. Działalność zatrudnionych kancelarii prawnej notariuszy normuje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie. Wedle tej ustawy notariusz to osoba zaufania publicznego oraz powołany jest on do dokonywania działań, którym strony są obowiązane lub chcą nadać rangę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu działań notarialnych notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw a także właściwych interesów stron jak również innych osób, których dosięgną działania prawne tej czynności jak również udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących wykonywanej czynności notarialnej. Akty jak również pisma które powstały w każdej kancelarii prawnej sporządzone są przez notariusza zrozumiale i przejrzyście.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług proponowanych przez wiodące kancelarie prawne.
To zawsze najlepszy sposób na dochodzenie swoich praw. Notariusz kancelarii prawnej zobowiązany jest do zachowania milczenia na temat okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne. Nasz notariusz nie zgodzi się na dokonanie czynności notarialnej, która stoi w sprzeczności z prawem. Czym zajmują się notariusze? Notariusz w zakresie posiadanych przez siebie uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Działania i procesy notarialne mogą być wykonywane w kancelarii prawnej lecz również w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter działania a także szczególne okoliczności. Tego typu okoliczności dotyczą najczęściej tworzenia protokołów zgromadzeń współudziałowców spółek, członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz sytuacji, kiedy osoba biorąca udział w procesie notarialnym, ze względu kiepski stan zdrowia lub też inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii.

Źródło – http://ozieblowski.pl/